J. Semicond. > Volume 31 > Issue 8 > Article Number: 084007

Influence of Ni Schottky contact thickness on two-dimensional electron-gas sheet carrier concentration of strained Al0.3Ga0.7N/GaN heterostructures

Zhao Jianzhi , Lin Zhaojun , Lü Yuanjie , Corrigan Timothy D , Meng Lingguo , Zhang Yu , Wang Zhanguo and Chen Hong

+ Author Affilications + Find other works by these authors

PDF

Abstract: Ni/Au Schottky contacts with thicknesses of either 50 Å/50 Å or 600 Å/2000 Å were deposited on strained Al0.3Ga0.7N/GaN heterostructures. Using the measured C–V curves and I–V characteristics at room temperature, the calculated density of the two-dimensional electron-gas (2DEG) of the 600 Å/2000 Å thick Ni/Au Schottky contact is about 9.13 × 1012 cm–2 and that of the 50 Å/50 Å thick Ni/Au Schottky contact is only about 4.77 × 1012 cm–2. The saturated current increases from 60.88 to 86.34 mA at a bias of 20 V as the thickness of the Ni/Au Schottky contact increases from 50 Å/50 Å to 600 Å/2000 Å. By self-consistently solving Schrodinger's and Poisson's equations, the polarization charge sheet density of the two samples was calculated, and the calculated results show that the polarization in the AlGaN barrier layer for the thick Ni/Au Schottky contact is stronger than the thin one. Thus, we attribute the results to the increased biaxial tensile stress in the Al0.3Ga0.7N barrier layer induced by the 600 Å/2000 Å thick Ni/Au Schottky contact.

Key words: AlGaN/GaN heterostructureSchottky contact thicknessestwo dimensional electron gastensile stress

[1]

Zhao Jianzhi, Lin Zhaojun, Corrigan T D, Zhang Yu, Li Huijun, Wang Zhanguo. Influence of annealed ohmic contact metals on electron mobility of strained AlGaN/GaN heterostructures. J. Semicond., 2009, 30(10): 102003. doi: 10.1088/1674-4926/30/10/102003

[2]

Dawei Yan, Fuxue Wang, Zhaomin Zhu, Jianmin Cheng, Xiaofeng Gu. Capacitance and conductance dispersion in AlGaN/GaN heterostructure. J. Semicond., 2013, 34(1): 014003. doi: 10.1088/1674-4926/34/1/014003

[3]

Tao Chunmin, Tao Yaqi, Chen Cheng, Kong Yuechan, Chen Dunjun, Shen Bo, , Jiao Gang, Chen Tangsheng, Zhang Rong. High-Temperature Transport Properties of 2DEG in AlGaN/GaN Heterostructures. J. Semicond., 2006, 27(7): 1251.

[4]

Zhongxin Zheng, Jiandong Sun, Yu Zhou, Zhipeng Zhang, Hua Qin. Broadband terahertz radiation from a biased two-dimensional electron gas in an AlGaN/GaN heterostructure. J. Semicond., 2015, 36(10): 104002. doi: 10.1088/1674-4926/36/10/104002

[5]

Yang Yan, Wang Wenbo, Hao Yue. Ohmic Contact to an AlGaN/GaN Heterostructure. J. Semicond., 2006, 27(10): 1823.

[6]

Zhou Jin, Hao Yilong, Wu Guoying, Yang Zhijian, Zhang Guoyi. Properties of Schottky Contact in MSM UV Detectors Based on AlGaN/GaN Heterostructure. J. Semicond., 2005, 26(13): 247.

[7]

Lu Jianduo, Xu Bin. Giant magnetoresistance in a two-dimensional electron gas modulated by ferromagnetic and Schottky metal stripes. J. Semicond., 2012, 33(7): 074007. doi: 10.1088/1674-4926/33/7/074007

[8]

Zhen Yang, Jinyan Wang, Zhe Xu, Xiaoping Li, Bo Zhang, Maojun Wang, Min Yu, Jincheng Zhang, Xiaohua Ma, Yongbing Li. Analysis of AlGaN/GaN high electron mobility transistors failure mechanism under semi-on DC stress. J. Semicond., 2014, 35(1): 014007. doi: 10.1088/1674-4926/35/1/014007

[9]

Xue Lijun, Xia Yang, Liu Ming, Wang Yan, Shao Xue, Lu Jing, Ma Jie, Xie Changqing, Yu Zhiping. Two-Dimensional Static Numerical Modeling and Simulation of AlGaN/GaN HEMT. J. Semicond., 2006, 27(2): 298.

[10]

Lei Shi, Shiwei Feng, Kun Liu, Yamin Zhang. Mechanism of the self-changing parameters and characteristics in AlGaN/GaN high-electron mobility transistors after a step voltage stress. J. Semicond., 2015, 36(7): 074005. doi: 10.1088/1674-4926/36/7/074005

[11]

Xu Wen. Quantum and Transport Mobilities of a Two-Dimensional Electron Gas in the Presence of the Rashba Spin-Orbit Interaction. J. Semicond., 2006, 27(2): 204.

[12]

Liu Jian, Li Chenzhan, Wei Ke, He Zhijing, Liu Guoguo, Zheng Yingkui, Liu Xinyu, Wu Dexin. Development of High Performance AlGaN/GaN HEMTswith Low Ohmic Contact. J. Semicond., 2006, 27(13): 262.

[13]

Yanxu Zhu, Weiwei Cao, Yuyu Fan, Ye Deng, Chen Xu. Effects of rapid thermal annealing on ohmic contact of AlGaN/GaN HEMTs. J. Semicond., 2014, 35(2): 026004. doi: 10.1088/1674-4926/35/2/026004

[14]

Wang Xinhua, Wang Xiaoliang, Feng Chun, Ran Junxue, Xiao Hongling, Yang Cuibai, Wang Baozhu, Wang Junxi. Hydrogen Sensors Based on AlGaN/GaN Back-to-Back Schottky Diodes. J. Semicond., 2008, 29(1): 153.

[15]

Jingtao Zhao, Zhaojun Lin, Chongbiao Luan, Ming Yang, Yang Zhou, Yuanjie Lü, Zhihong Feng. Effect of the side-Ohmic contact processing on the polarization Coulomb field scattering in AlN/GaN heterostructure field-effect transistors. J. Semicond., 2014, 35(12): 124003. doi: 10.1088/1674-4926/35/12/124003

[16]

Feng Chun, Wang Xiaoliang, Wang Xinhua, Xiao Hongling, Wang Cuimei, Hu Guoxin, Ran Junxue, Wang Junxi. A Carbon Monoxide Gas Sensor Based on an AlGaN/GaN Structure. J. Semicond., 2008, 29(7): 1387.

[17]

Wang Chong, Zhang Jincheng, Hao Yue, Yang Yan. Degradation Under High-Field Stress and Effects of UV Irradiation on AlGaN/GaN HEMTs. J. Semicond., 2006, 27(8): 1436.

[18]

Yan Jianfeng, Zhang Jie, Guo Liwei, Zhu Xueliang, Peng Mingzeng, Jia Haiqiang, Chen Hong, Zhou Junming. Growth and Stress Analysis of a-Plane GaN Films Grown on r-Plane Sapphire Substrate with a Two-Step AlN Buffer Layer. J. Semicond., 2007, 28(10): 1562.

[19]

Zhang Junqin, Yang Yintang, Chai Changchun, Li Yuejin, Jia Hujun. Ohmic Contact Property of Ti/Al/Ni/Au on AlGaN/GaN Heterostructures for Application in Ultraviolet Detectors. J. Semicond., 2008, 29(11): 2187.

[20]

Yuliang Huang, Lian Zhang, Zhe Cheng, Yun Zhang, Yujie Ai, Yongbing Zhao, Hongxi Lu, Junxi Wang, Jinmin Li. AlGaN/GaN high electron mobility transistors with selective area grown p-GaN gates. J. Semicond., 2016, 37(11): 114002. doi: 10.1088/1674-4926/37/11/114002

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Zhao J Z, Lin Z J, Lü Y J, Corrigan T D, Meng L G, Zhang Y, Wang Z G, Chen H. Influence of Ni Schottky contact thickness on two-dimensional electron-gas sheet carrier concentration of strained Al0.3Ga0.7N/GaN heterostructures[J]. J. Semicond., 2010, 31(8): 084007. doi: 10.1088/1674-4926/31/8/084007.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 1801 Times PDF downloads: 2279 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: 03 March 2010 Online: Published: 01 August 2010

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误