J. Semicond. > Volume 31 > Issue 9 > Article Number: 094009

Luminescence distribution and hole transport in asymmetric InGaN multiple-quantum well light-emitting diodes

Ji Xiaoli , Yang Fuhua , Wang Junxi , Duan Ruifei , Ding Kai , Zeng Yiping , Wang Guohong and Li Jinmin

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: Asymmetric InGaN/GaN multiple-quantum well (MQW) light-emitting diodes were fabricated to expose the luminescence distribution and explore the hole transport. Under electrical injection, the sample with a wNQW active region in which the first QW nearest the p-side (QW1) is wider than the subsequent QWs shows a single long-wavelength light-emission peak arising from QW1. The inverse nWQW sample with a narrow QW1 shows one short-wavelength peak and one long-wavelength peak emitted separately from QW1 and the subsequent QWs. Increasing the barrier thickness between QW1 and the second QW (QWB1) in the nWQW structure, the long-wavelength peak is suppressed and the total light-emission intensity decreases. It was concluded that the nWQW and thin-QWB1 structure can improve the hole transport, and hence enhance the light-emission from the subsequent QWs and increase the internal quantum efficiency.

Key words: InGaN

[1]

Wen Bo, Zhou Jianjun, Jiang Ruolian, Xie Zili, Chen Dunjun, Ji Xiaoli, Han Ping, Zhang Rong, Zheng Youdou. Theoretical Calculation of Conversion Efficiency of InGaN Solar Cells. J. Semicond., 2007, 28(9): 1392.

[2]

Wang Lili, Wang Hui, Sun Xian, Wang Hai, Zhu Jianjun, Yang Hui, Liang Junwu. Influence of Temperature on MOCVD Growth of InGaN. J. Semicond., 2007, 28(S1): 257.

[3]

Wen Bo, Jiang Ruolian, Liu Chengxiang, Xie Zili, Zhou Jianjun, Han Ping, Zhang Rong, Zheng Youdou. Influence of Thermal Annealing on Properties of InGaN Films. J. Semicond., 2006, 27(S1): 92.

[4]

Yu Tongjun, Kang Xiangning, Qin Zhixin, Chen Zhizhong, Yang Zhijian, Hu Xiaodong, Zhang Guoyi. Strain Effect on Photoluminescence from InGaN/GaN and InGaN/AlGaN MQWs. J. Semicond., 2006, 27(S1): 20.

[5]

T. R. Lenka, G. N. Dash, A. K. Panda. RF and microwave characteristics of a 10 nm thick InGaN-channel gate recessed HEMT. J. Semicond., 2013, 34(11): 114003. doi: 10.1088/1674-4926/34/11/114003

[6]

Xiaojia Wan, Xiaoliang Wang, Hongling Xiao, Chun Feng, Lijuan Jiang, Shenqi Qu, Zhanguo Wang, Xun Hou. Investigation of the current collapse induced in InGaN back barrier AlGaN/GaN high electron mobility transistors. J. Semicond., 2013, 34(10): 104002. doi: 10.1088/1674-4926/34/10/104002

[7]

Liang Jing, Hongling Xiao, Xiaoliang Wang, Cuimei Wang, Qingwen Deng, Zhidong Li, Jieqin Ding, Zhanguo Wang, Xun Hou. Enhanced performance of InGaN/GaN multiple quantum well solar cells with patterned sapphire substrate. J. Semicond., 2013, 34(12): 124004. doi: 10.1088/1674-4926/34/12/124004

[8]

Zhang Dongyan, Zheng Xinhe, Li Xuefei, Wu Yuanyuan, Wang Jianfeng, Yang Hui. Effects of growth temperature on high-quality In0.2Ga0.8N layers by plasma-assisted molecular beam epitaxy. J. Semicond., 2012, 33(10): 103001. doi: 10.1088/1674-4926/33/10/103001

[9]

Lingrong Jiang, Jianping Liu, Aiqin Tian, Yang Cheng, Zengcheng Li, Liqun Zhang, Shuming Zhang, Deyao Li, M. Ikeda, Hui Yang. GaN-based green laser diodes. J. Semicond., 2016, 37(11): 111001. doi: 10.1088/1674-4926/37/11/111001

[10]

, . . J. Semicond., 2000, 21(2): 105.

[11]

Shi Linyu, Zhang Jincheng, Wang Hao, Xue Junshuai, Ou Xinxiu, Fu Xiaofan, Chen Ke, Hao Yue. Growth of InGaN and double heterojunction structure with InGaN back barrier. J. Semicond., 2010, 31(12): 123001. doi: 10.1088/1674-4926/31/12/123001

[12]

Wang Xiaohua, Zhan Wang, Liu Guojun. Growth and Optical Characteristics of 408nm InGaN/GaN MQW LED. J. Semicond., 2007, 28(1): 104.

[13]

Ji Panfeng, Liu Naixin, Wei Xuecheng, Liu Zhe, Lu Hongxi, Wang Junxi, Li Jinmin. Influence of growth conditions on the V-defects in InGaN/GaN MQWs. J. Semicond., 2011, 32(10): 103001. doi: 10.1088/1674-4926/32/10/103001

[14]

Tao Tao, Zhang Zhao, Liu Lian, Su Hui, Xie Zili, Zhang Rong, Liu Bin, Xiu Xiangqian, Li Yi, Han Ping, Shi Yi, Zheng Youdou. Surface morphology and composition studies in InGaN/GaN film grown by MOCVD. J. Semicond., 2011, 32(8): 083002. doi: 10.1088/1674-4926/32/8/083002

[15]

Li Cuiyun, Zhu Hua, Mo Chunlan, Jiang Fengyi. Microstructure of an InGaN/GaN Multiple Quantum Well LED on Si (111) Substrate. J. Semicond., 2006, 27(11): 1950.

[16]

Haipeng Zhang, Qiang Zhang, Mi Lin, Weifeng Lü, Zhonghai Zhang, Jianling Bai, Jian He, Bin Wang, Dejun Wang. A GaN/InGaN/AlGaN MQW RTD for versatile MVL applications with improved logic stability. J. Semicond., 2018, 39(7): 074004. doi: 10.1088/1674-4926/39/7/074004

[17]

S.R. Routray, T.R. Lenka. Effect of metal-fingers/doped-ZnO transparent electrode on performance of GaN/InGaN solar cell. J. Semicond., 2017, 38(9): 092001. doi: 10.1088/1674-4926/38/9/092001

[18]

Chen Zhizhong, Xu Ke, Qin Zhixin, Yu Tongjun, Tong Yuzhen, Song Jinde, Lin Liang, Liu Peng, Qi Shengli, Zhang Guoyi. Origins of Double Emission Peaks in Electroluminescence Spectrum from InGaN/GaN MQW LED. J. Semicond., 2007, 28(7): 1121.

[19]

Jian Tang, Xiaoliang Wang, Hongling Xiao. Growth and characterization of InGaN back barrier HEMTs structure with a compositionally step-graded AlGaN layer. J. Semicond., 2014, 35(11): 113006. doi: 10.1088/1674-4926/35/11/113006

[20]

Yan Lei, Zhiqiang Liu, Miao He, Xiaoyan Yi, Junxi Wang, Jinmin Li, Shuwen Zheng, Shuti Li. Enhancement of blue InGaN light-emitting diodes by using AlGaN increased composition-graded barriers. J. Semicond., 2015, 36(5): 054006. doi: 10.1088/1674-4926/36/5/054006

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Ji X L, Yang F H, Wang J X, Duan R F, Ding K, Zeng Y P, Wang G H, Li J M. Luminescence distribution and hole transport in asymmetric InGaN multiple-quantum well light-emitting diodes[J]. J. Semicond., 2010, 31(9): 094009. doi: 10.1088/1674-4926/31/9/094009.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 3177 Times PDF downloads: 3534 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: Online: Published: 01 September 2010

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误