J. Semicond. > Volume 32 > Issue 4 > Article Number: 043006

X-ray reflectivity and atomic force microscopy studies of MOCVD grown AlxGa1-xN/GaN superlattice structures

Wang Yuanzhang , Li Jinchai , Li Shuping , Chen Hangyang , Liu Dayi and Kang Junyong

+ Author Affilications + Find other works by these authors

PDF

Abstract: The grazing incidence X-ray reflectivity (GIXR) technique and atomic force microscopy (AFM) were exploited to obtain an accurate evaluation of the surfaces and interfaces for metalorganic chemical vapor deposition grown AlxGa1-xN/GaN superlattice structures. The X-ray diffraction results have been combined with reflectivity data to evaluate the layer thickness and Al mole fraction in the AlGaN layer. The presence of a smooth interface is responsible for the observation of intensity oscillation in GIXR, which is well correlated to step flow observation in AFM images of the surface. The structure with a low Al mole fraction (x=0.25) and thin well width has a rather smooth surface for the Rrms of AFM data value is 0.45 nm.

Key words: metalorganic chemical vapor depositioninterfacessurfacesnitridessuperlatticeshigh resolution X-ray diffraction原子力显微镜

[1]

Zhang Yuantao, Zhu Huichao, Cui Yongguo, Zhang Baolin, Yang Shuren, Du Guotong. MgZnO Alloy Thin Films Grown by Metalorganic Chemical Vapor Deposition. J. Semicond., 2005, 26(13): 102.

[2]

Xinliang Chen, Jieming Liu, Jia Fang, Ze Chen, Ying Zhao, Xiaodan Zhang. High haze textured surface B-doped ZnO-TCO films on wet-chemically etched glass substrates for thin film solar cells. J. Semicond., 2016, 37(8): 083003. doi: 10.1088/1674-4926/37/8/083003

[3]

Jinmin Li, Zhe Liu, Zhiqiang Liu, Jianchang Yan, Tongbo Wei, Xiaoyan Yi, Junxi Wang. Advances and prospects in nitrides based light-emitting-diodes. J. Semicond., 2016, 37(6): 061001. doi: 10.1088/1674-4926/37/6/061001

[4]

Shuo Zhang, Yun Zhang, Xiang Chen, Yanan Guo, Jianchang Yan, Junxi Wang, Jinmin Li. The effect of AlN/AlGaN superlattices on crystal and optical properties of AlGaN epitaxial layers. J. Semicond., 2017, 38(11): 113002. doi: 10.1088/1674-4926/38/11/113002

[5]

Guowei Wang, Wei Xiang, Yingqiang Xu, Liang Zhang, Zhenyu Peng, Yanqiu Lü, Junjie Si, Juan Wang, Junliang Xing, Zhengwei Ren, Zhichuan Niu. Growth and fabrication of a mid-wavelength infrared focal plane array based on type-Ⅱ InAs/GaSb superlattices. J. Semicond., 2013, 34(11): 114012. doi: 10.1088/1674-4926/34/11/114012

[6]

Xu Jian, Shen Bo, Xu Fujun, Miao Zhenlin, Wang Maojun, Huang Sen, Lu Lin, Pan Yaobo, Yang Zhijian, Zhang Guoyi. Effects of Annealing Pressure of Nucleation Layer on High-Resistivity GaN. J. Semicond., 2007, 28(S1): 127.

[7]

, , , , , , , , , . . J. Semicond., 2005, 26(4): 645.

[8]

Xuliang Zhou, Jiaoqing Pan, Renrong Liang, Jing Wang, Wei Wang. Epitaxy of GaAs thin film with low defect density and smooth surface on Si substrate. J. Semicond., 2014, 35(7): 073002. doi: 10.1088/1674-4926/35/7/073002

[9]

K. Jaya Bala, A. John Peter. Differential optical gain in a GaInN/AlGaN quantum dot. J. Semicond., 2017, 38(6): 062001. doi: 10.1088/1674-4926/38/6/062001

[10]

Zhang Jicai, Wang Jianfeng, Wang Yutian, Yang Hui. Strain State of AlGaN. J. Semicond., 2005, 26(13): 1.

[11]

Peng Lu, Dongke Li, Yunqing Cao, Jun Xu, Kunji Chen. Si nanocrystals-based multilayers for luminescent and photovoltaic device applications. J. Semicond., 2018, 39(6): 061007. doi: 10.1088/1674-4926/39/6/061007

[12]

Junsong Cao, Xin Lü, Lubing Zhao, Shuang Qu, Wei Gao. Influence of initial growth conditions and Mg-surfactant on the quality of GaN film grown by MOVPE. J. Semicond., 2015, 36(2): 023005. doi: 10.1088/1674-4926/36/2/023005

[13]

Ye Xian, Huang Hui, Guo Jingwei, Ren Xiaomin, Huang Yongqing, Wang Qi. Size-independent growth of pure zinc blende GaAs nanowires. J. Semicond., 2010, 31(7): 073001. doi: 10.1088/1674-4926/31/7/073001

[14]

Sun Xian, Wang Hui, Wang Lili, Liu Wenbao, Jiang Desheng, Yang Hui. Optical Properties of InN. J. Semicond., 2007, 28(S1): 88.

[15]

Zhou Xin, Gu Shulin, Zhu Shunming, Ye Jiandong, Liu Wei, Liu Songmin, Hu Liqun, Zheng Youdou, Zhang Rong, Shi Yi. Fabrication and Emission Properties of a n-ZnO/p-GaN Heterojunction Light-Emitting Diode. J. Semicond., 2006, 27(2): 249.

[16]

Chen Jun, Wang Jianfeng, Wang Hui, Zhao Degang, Zhu Jianjun, Zhang Shuming, Yang Hui. Dislocation Reduction in GaN on Sapphire by Epitaxial Lateral Overgrowth. J. Semicond., 2006, 27(3): 419.

[17]

Lu Yangfan, Ye Zhizhen, Zeng Yujia, Xu Weizhong, Zhu Liping, Zhao Binghui. Effects of Growth Parameters on Proprties of P-Type ZnO Films Grown by MOCVD. J. Semicond., 2007, 28(S1): 275.

[18]

Zhou Xincui, Ye Zhizhen, Chen Fugang, Xu Weizhong, Miao Yan, Huang Jingyun, Lü Jianguo, Zhu Liping, Zhao Binghui. Growth of Phosphorus-Doped p-Type ZnO Thin Films by MOCVD. J. Semicond., 2006, 27(1): 91.

[19]

Ma Tongda, Tu Hailing, Shao Beiling, Liu Ansheng, Hu Guangyong. High Resolution X-Ray Diffraction and Reciprocal LatticeMapping of Strained-Si/SiGe on SOI. J. Semicond., 2006, 27(13): 175.

[20]

Zhu Xiaoli, Ma Jie, Cao Leifeng, Yang Jiamin, Xie Changqing, Liu Ming, Chen Baoqin, Niu Jiebin, Zhang Qingzhao, Jiang Ji, Zhao Min, Ye Tianchun. Fabrication of High-Density Transmission Gratings for X-Ray Diffraction. J. Semicond., 2007, 28(12): 2006.

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Wang Y Z, Li J C, Li S P, Chen H Y, Liu D Y, Kang J Y. X-ray reflectivity and atomic force microscopy studies of MOCVD grown AlxGa1-xN/GaN superlattice structures[J]. J. Semicond., 2011, 32(4): 043006. doi: 10.1088/1674-4926/32/4/043006.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 2399 Times PDF downloads: 1898 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: 18 November 2010 Online: Published: 01 April 2011

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误