J. Semicond. > Volume 33 > Issue 9 > Article Number: 095002

High efficiency class-I audio power amplifier using a single adaptive supply

Peng Zhenfei , Yang Shanshan , Feng Yong , Liu Yang and Hong Zhiliang

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: A high efficiency class-I linear audio power amplifier (PA) with an adaptive supply is presented. Its efficiency is improved by a dynamic supply to reduce the power transistors' voltage drop. A gain compression technique is adopted to make the amplifier accommodate a single positive supply. Circuit complicity and chip area are reduced because no charge pump is necessary for the negative supply. A common shared mode voltage and a symmetric layout pattern are used to minimize the non-linearity. A peak efficiency of 80% is reached at peak output power. The measured THD+N before and after the supply switching point are 0.01% and 0.05%, respectively. The maximum output power is 410 mW for an 8 Ω speaker load. Unlike switching amplifiers, the class-I amplifier operates as a linear amplifier and hence has a low EMI. The advantage of a high efficiency and low EMI makes the class-I amplifier suitable for portable and RF sensitive applications.

Key words: class-Ipower amplifiergain compressionadaptive supplypower efficiency

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[1]

Qin Ge, Xinyu Liu, Yingkui Zheng, Chuan Ye. A flat gain GaN MMIC power amplifier for X band application. J. Semicond., 2014, 35(12): 125004. doi: 10.1088/1674-4926/35/12/125004

[2]

Hongfei Yao, Yuxiong Cao, Danyu Wu, Xiaoxi Ning, Yongbo Su, Zhi Jin. A 16.9 dBm InP DHBT W-band power amplifier with more than 20 dB gain. J. Semicond., 2013, 34(7): 075005. doi: 10.1088/1674-4926/34/7/075005

[3]

Junming Lin, Guohao Zhang, Yaohua Zheng, Sizhen Li, Zhihao Zhang, Sidi Chen. Design of broadband class-F power amplifier with high-order harmonic suppression for S-band application. J. Semicond., 2015, 36(12): 125002. doi: 10.1088/1674-4926/36/12/125002

[4]

Yaohua Zheng, Guohao Zhang, Ruiqing Zheng, Sizhen Li, Junming Lin, Sidi Chen. Design of broadband class-F power amplifier for multiband LTE handsets applications. J. Semicond., 2015, 36(8): 085004. doi: 10.1088/1674-4926/36/8/085004

[5]

Zhu Min, Yin Junjian, Zhang Haiying. A Monolithic InGaP/GaAs HBT Power Amplifier Design with Improved Gain Flatness. J. Semicond., 2008, 29(8): 1441.

[6]

Beichen Zhang, Bingbing Yao, Liyuan Liu, Jian Liu, Nanjian Wu. High power-efficient asynchronous SAR ADC for IoT devices. J. Semicond., 2017, 38(10): 105001. doi: 10.1088/1674-4926/38/10/105001

[7]

Jie Jin, Jia Shi, Baoli Ai, Xuguang Zhang. A highly linear power amplifier for WLAN. J. Semicond., 2016, 37(2): 025006. doi: 10.1088/1674-4926/37/2/025006

[8]

Deng Jianbao, Zhang Shilin, Li De, Zhang Yanzheng, Mao Luhong, Xie Sheng. A novel power amplifier structure for RFID tag applications. J. Semicond., 2011, 32(12): 125004. doi: 10.1088/1674-4926/32/12/125004

[9]

Zhang Shujing, Yang Ruixia, Wu Jibin, Yang Kewu. An X-Band PHEMT MMIC Power Amplifier. J. Semicond., 2006, 27(10): 1800.

[10]

Gao Tongqiang, Zhang Chun, Chi Baoyong, Wang Zhihua. A CMOS Power Amplifier with 100% and 18% Modulation Depth for Mobile RFID Readers. J. Semicond., 2008, 29(6): 1044.

[11]

Jia Fei, Diao Shengxi, Zhang Xuejuan, Fu Zhongqian, Lin Fujiang. A digitally controlled power amplifier with neutralization capacitors for ZigbeeTM applications. J. Semicond., 2012, 33(12): 125002. doi: 10.1088/1674-4926/33/12/125002

[12]

Yu Mengxia, Li Aibin, Xu Jun. A Ka-Band PHEMT MMIC 1W Power Amplifier. J. Semicond., 2007, 28(10): 1513.

[13]

Zhang Shujing, Yang Ruixia, Zhang Yuqing, Gao Xuebang, Yang Kewu. Broadband MMIC Power Amplifier for C-X-Ku-Band Applications. J. Semicond., 2007, 28(6): 829.

[14]

Jin Boshi, Li Lewei, Wu Qun, Yang Guohui, Zhang Kuang. A highly linear fully integrated CMOS power amplifier with an analog predistortion technique. J. Semicond., 2011, 32(5): 054006. doi: 10.1088/1674-4926/32/5/054006

[15]

Wang Lifa, Yang Ruixia, Wu Jingfeng, Li Yanlei. An 8-18 GHz broadband high power amplifier. J. Semicond., 2011, 32(11): 115006. doi: 10.1088/1674-4926/32/11/115006

[16]

Huang Qinghua, Hao Mingli, Wang Yuchen, Zhang Zongnan, Liu Xunchun. A UHF Balanced Broadband 20W Power Amplifier. J. Semicond., 2008, 29(2): 361.

[17]

Ge Qin, Chen Xiaojuan, Luo Weijun, Yuan Tingting, Pang Lei, Liu Xinyu. A Ku-band high power density AlGaN/GaN HEMT monolithic power amplifier. J. Semicond., 2011, 32(8): 085001. doi: 10.1088/1674-4926/32/8/085001

[18]

Yifeng Chen, Jinhai Quan, Yungang Liu, Liulin Hu. A 6-18 GHz broadband power amplifier MMIC with excellent efficiency. J. Semicond., 2014, 35(1): 015007. doi: 10.1088/1674-4926/35/1/015007

[19]

Qin Ge, Wei Liu, Bo Xu, Feng Qian, Changfei Yao. A 77-100 GHz power amplifier using 0.1-μm GaAs PHEMT technology. J. Semicond., 2017, 38(3): 035001. doi: 10.1088/1674-4926/38/3/035001

[20]

Li Chengzhan, Chen Zhijian, Huang Jiwei, Wang Yongping, Ma Chuanhui, Yang Hanbing, Liao Yinghao, Zhou Yong, Liu Bin. An on-chip temperature compensation circuit for an InGaP/GaAs HBT RF power amplifier. J. Semicond., 2011, 32(3): 035009. doi: 10.1088/1674-4926/32/3/035009

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Peng Z F, Yang S S, Feng Y, Liu Y, Hong Z L. High efficiency class-I audio power amplifier using a single adaptive supply[J]. J. Semicond., 2012, 33(9): 095002. doi: 10.1088/1674-4926/33/9/095002.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 2445 Times PDF downloads: 5071 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 20 August 2015 Manuscript revised: 31 March 2012 Online: Published: 01 September 2012

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误