J. Semicond. > Volume 31 > Issue 12 > Article Number: 123001

Growth of InGaN and double heterojunction structure with InGaN back barrier

Shi Linyu , Zhang Jincheng , Wang Hao , Xue Junshuai , Ou Xinxiu , Fu Xiaofan , Chen Ke and Hao Yue

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: We study the growth of an InGaN and AlGaN/GaN/InGaN/GaN double heterojunction structure by metal organic chemical vapor deposition (MOCVD). It is found that the crystal quality of the InGaN back barrier layer significantly affects the electronic property of the AlGaN/GaN/InGaN/GaN double heterojunction. A high crystal quality InGaN layer is obtained by optimizing the growth pressure and temperature. Due to the InGaN layer polarization field opposite to that in the AlGaN layer, an additional potential barrier is formed between the GaN and the InGaN layer, which enhances carrier confinement of the 2DEG and reduces the buffer leakage current of devices. The double heterojunction high-electron-mobility transistors with an InGaN back barrier yield a drain induced barrier lowering of 1.5 mV/V and the off-sate source-drain leakage current is as low as 2.6 μA/mm at VDS = 10 V.

Key words: InGaN back barrierdouble hererojunctioncarrier confinement

[1]

Ma Juncai, Zhang Jincheng, Xue Junshuai, Lin Zhiyu, Liu Ziyang, Xue Xiaoyong, Ma Xiaohua, Hao Yue. Characteristics of AlGaN/GaN/AlGaN double heterojunction HEMTs with an improved breakdown voltage. J. Semicond., 2012, 33(1): 014002. doi: 10.1088/1674-4926/33/1/014002

[2]

Jian Tang, Xiaoliang Wang, Hongling Xiao. Growth and characterization of InGaN back barrier HEMTs structure with a compositionally step-graded AlGaN layer. J. Semicond., 2014, 35(11): 113006. doi: 10.1088/1674-4926/35/11/113006

[3]

Xiaojia Wan, Xiaoliang Wang, Hongling Xiao, Chun Feng, Lijuan Jiang, Shenqi Qu, Zhanguo Wang, Xun Hou. Investigation of the current collapse induced in InGaN back barrier AlGaN/GaN high electron mobility transistors. J. Semicond., 2013, 34(10): 104002. doi: 10.1088/1674-4926/34/10/104002

[4]

, , , . Measurements of Carrier Confinement at β-FeSi2-Si Heterojunction by Electroluminescence. J. Semicond., 2005, 26(2): 230.

[5]

Cheng Cheng, Yan Lei, Zhiqiang Liu, Miao He, Zhi Li, Xiaoyan Yi, Junxi Wang, Jinmin Li, Deping Xiong. Performance improvement of light-emitting diodes with double superlattices confinement layer. J. Semicond., 2018, 39(11): 114005. doi: 10.1088/1674-4926/39/11/114005

[6]

Chunjiang Ren, Hongchang Shen, Zhonghui Li, Tangsheng Chen, Bin Zhang, Tao Gao. GaN HEMT with AlGaN back barrier for high power MMIC switch application. J. Semicond., 2015, 36(1): 014008. doi: 10.1088/1674-4926/36/1/014008

[7]

He Jin, Tao Yadong, Bian Wei, Liu Feng, Niu Xudong, Song Yan. A Carrier-Based Analytic Model for the Undoped Symmetric Double-Gate MOSFETs. J. Semicond., 2006, 27(S1): 242.

[8]

Dai Zhenhong, Ni Jun. Effect of Relaxation Time on Electron Transport Properties in Double-Barrier Structures. J. Semicond., 2006, 27(4): 604.

[9]

Xie Bin, Xue Chenyang, Zhang Wendong, Xiong Jijun, Zhang Binzhen. Mechanical-Electrical Coupling of Double-Barrier Quantum Well Membrane. J. Semicond., 2007, 28(8): 1211.

[10]

Chen Zhizhong, Xu Ke, Qin Zhixin, Yu Tongjun, Tong Yuzhen, Song Jinde, Lin Liang, Liu Peng, Qi Shengli, Zhang Guoyi. Origins of Double Emission Peaks in Electroluminescence Spectrum from InGaN/GaN MQW LED. J. Semicond., 2007, 28(7): 1121.

[11]

Bo Liu, Zhihong Feng, Shaobo Dun, Xiongwen Zhang, Guodong Gu, Yuangang Wang, Peng Xu, Zezhao He, Shujun Cai. An extrinsic fmax > 100 GHz InAlN/GaN HEMT with AlGaN back barrier. J. Semicond., 2013, 34(4): 044006. doi: 10.1088/1674-4926/34/4/044006

[12]

Jie Zhao, Yanhui Xing, Kai Fu, Peipei Zhang, Liang Song, Fu Chen, Taotao Yang, Xuguang Deng, Sen Zhang, Baoshun Zhang. Influence of channel/back-barrier thickness on the breakdown of AlGaN/GaN MIS-HEMTs. J. Semicond., 2018, 39(9): 094003. doi: 10.1088/1674-4926/39/9/094003

[13]

Li Hairong, Li Siyuan. A novel method for measuring carrier lifetime and capture cross-section by using the negative resistance I–V characteristics of a barrier-type thyristor. J. Semicond., 2010, 31(8): 084005. doi: 10.1088/1674-4926/31/8/084005

[14]

Swagata Dey, Vedatrayee Chakraborty, Bratati Mukhopadhyay, Gopa Sen. Modeling of tunneling current density of GeC based double barrier multiple quantum well resonant tunneling diode. J. Semicond., 2018, 39(10): 104003. doi: 10.1088/1674-4926/39/10/104003

[15]

Du Jian, Li Zhiwen, Zhang Peng. Effect of External Magnetic Field on the Spin-Dependent Transport and Shot Noise of a Ferromagnetic/Semiconductor/Ferromagnetic Heterojunction with Double δ Tunnel Barrier. J. Semicond., 2008, 29(6): 1147.

[16]

Zheng Weimin, Song Shumei, Lü Yingbo, Wang Aifang, Tao Lin. Effect of Quantum Confinement on Acceptor Binding Energy in Multiple Quantum Wells. J. Semicond., 2008, 29(2): 310.

[17]

Chen Shihua, Xiao Jinglin. Properties of Strong Coupling Bound Magnetopolarons in QuantumDots with Unsymmetrical Parabolic Confinement Potential. J. Semicond., 2006, 27(11): 1923.

[18]

Xinjun Ma, Boyu Xiao, Yong Sun, Jinlin Xiao. Effects of magnetic field on the polaron in an asymmetrical Gaussian confinement potential quantum well. J. Semicond., 2015, 36(10): 102004. doi: 10.1088/1674-4926/36/10/102004

[19]

Minmin Fan, Jingping Xu, Lu Liu, Yurong Bai. The impact of quantum confinement on the electrical characteristics of ultrathin-channel GeOI MOSFETs. J. Semicond., 2014, 35(4): 044004. doi: 10.1088/1674-4926/35/4/044004

[20]

Chen Jianjun, Chen Shuming, Liang Bin, Liu Biwei, Liu Zheng, Teng Zheqian. Hot carrier effects of SOI NMOS. J. Semicond., 2010, 31(7): 074006. doi: 10.1088/1674-4926/31/7/074006

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Shi L Y, Zhang J C, Wang H, Xue J S, Ou X X, Fu X F, Chen K, Hao Y. Growth of InGaN and double heterojunction structure with InGaN back barrier[J]. J. Semicond., 2010, 31(12): 123001. doi: 10.1088/1674-4926/31/12/123001.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 8344 Times PDF downloads: 2307 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: 19 July 2010 Online: Published: 01 December 2010

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误