J. Semicond. > Volume 32 > Issue 8 > Article Number: 083002

Surface morphology and composition studies in InGaN/GaN film grown by MOCVD

Tao Tao , Zhang Zhao , Liu Lian , Su Hui , Xie Zili , Zhang Rong , Liu Bin , Xiu Xiangqian , Li Yi , Han Ping , Shi Yi and Zheng Youdou

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: InGaN films were deposited on (0001) sapphire substrates with GaN buffer layers under different growth temperatures by metalorganic chemical vapor deposition. The In-composition of InGaN film was approximately controlled by changing the growth temperature. The connection between the growth temperature, In content, surface morphology and defect formation was obtained by X-ray diffraction, scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). Meanwhile, by comparing the SEM and AFM surface morphology images, we proposed several models of three different defects and discussed the mechanism of formation. The prominent effect of higher growth temperature on the quality of the InGaN films and defect control were found by studying InGaN films at various growth temperatures.

Key words: InGaN film

[1]

Yu Tongjun, Kang Xiangning, Qin Zhixin, Chen Zhizhong, Yang Zhijian, Hu Xiaodong, Zhang Guoyi. Strain Effect on Photoluminescence from InGaN/GaN and InGaN/AlGaN MQWs. J. Semicond., 2006, 27(S1): 20.

[2]

Shi Linyu, Zhang Jincheng, Wang Hao, Xue Junshuai, Ou Xinxiu, Fu Xiaofan, Chen Ke, Hao Yue. Growth of InGaN and double heterojunction structure with InGaN back barrier. J. Semicond., 2010, 31(12): 123001. doi: 10.1088/1674-4926/31/12/123001

[3]

Wang Lili, Wang Hui, Sun Xian, Wang Hai, Zhu Jianjun, Yang Hui, Liang Junwu. Influence of Temperature on MOCVD Growth of InGaN. J. Semicond., 2007, 28(S1): 257.

[4]

Wen Bo, Zhou Jianjun, Jiang Ruolian, Xie Zili, Chen Dunjun, Ji Xiaoli, Han Ping, Zhang Rong, Zheng Youdou. Theoretical Calculation of Conversion Efficiency of InGaN Solar Cells. J. Semicond., 2007, 28(9): 1392.

[5]

Wen Bo, Jiang Ruolian, Liu Chengxiang, Xie Zili, Zhou Jianjun, Han Ping, Zhang Rong, Zheng Youdou. Influence of Thermal Annealing on Properties of InGaN Films. J. Semicond., 2006, 27(S1): 92.

[6]

Wang Xiaohua, Zhan Wang, Liu Guojun. Growth and Optical Characteristics of 408nm InGaN/GaN MQW LED. J. Semicond., 2007, 28(1): 104.

[7]

Ji Panfeng, Liu Naixin, Wei Xuecheng, Liu Zhe, Lu Hongxi, Wang Junxi, Li Jinmin. Influence of growth conditions on the V-defects in InGaN/GaN MQWs. J. Semicond., 2011, 32(10): 103001. doi: 10.1088/1674-4926/32/10/103001

[8]

Li Cuiyun, Zhu Hua, Mo Chunlan, Jiang Fengyi. Microstructure of an InGaN/GaN Multiple Quantum Well LED on Si (111) Substrate. J. Semicond., 2006, 27(11): 1950.

[9]

Haipeng Zhang, Qiang Zhang, Mi Lin, Weifeng Lü, Zhonghai Zhang, Jianling Bai, Jian He, Bin Wang, Dejun Wang. A GaN/InGaN/AlGaN MQW RTD for versatile MVL applications with improved logic stability. J. Semicond., 2018, 39(7): 074004. doi: 10.1088/1674-4926/39/7/074004

[10]

T. R. Lenka, G. N. Dash, A. K. Panda. RF and microwave characteristics of a 10 nm thick InGaN-channel gate recessed HEMT. J. Semicond., 2013, 34(11): 114003. doi: 10.1088/1674-4926/34/11/114003

[11]

Liang Jing, Hongling Xiao, Xiaoliang Wang, Cuimei Wang, Qingwen Deng, Zhidong Li, Jieqin Ding, Zhanguo Wang, Xun Hou. Enhanced performance of InGaN/GaN multiple quantum well solar cells with patterned sapphire substrate. J. Semicond., 2013, 34(12): 124004. doi: 10.1088/1674-4926/34/12/124004

[12]

S.R. Routray, T.R. Lenka. Effect of metal-fingers/doped-ZnO transparent electrode on performance of GaN/InGaN solar cell. J. Semicond., 2017, 38(9): 092001. doi: 10.1088/1674-4926/38/9/092001

[13]

Chen Zhizhong, Xu Ke, Qin Zhixin, Yu Tongjun, Tong Yuzhen, Song Jinde, Lin Liang, Liu Peng, Qi Shengli, Zhang Guoyi. Origins of Double Emission Peaks in Electroluminescence Spectrum from InGaN/GaN MQW LED. J. Semicond., 2007, 28(7): 1121.

[14]

Jian Tang, Xiaoliang Wang, Hongling Xiao. Growth and characterization of InGaN back barrier HEMTs structure with a compositionally step-graded AlGaN layer. J. Semicond., 2014, 35(11): 113006. doi: 10.1088/1674-4926/35/11/113006

[15]

Yan Lei, Zhiqiang Liu, Miao He, Xiaoyan Yi, Junxi Wang, Jinmin Li, Shuwen Zheng, Shuti Li. Enhancement of blue InGaN light-emitting diodes by using AlGaN increased composition-graded barriers. J. Semicond., 2015, 36(5): 054006. doi: 10.1088/1674-4926/36/5/054006

[16]

Binglei Fu, Naixin Liu, Zhe Liu, Jinmin Li, Junxi Wang. Advantages of InGaN/GaN light emitting diodes with p-GaN grown under high pressure. J. Semicond., 2014, 35(11): 114007. doi: 10.1088/1674-4926/35/11/114007

[17]

Xiaojia Wan, Xiaoliang Wang, Hongling Xiao, Chun Feng, Lijuan Jiang, Shenqi Qu, Zhanguo Wang, Xun Hou. Investigation of the current collapse induced in InGaN back barrier AlGaN/GaN high electron mobility transistors. J. Semicond., 2013, 34(10): 104002. doi: 10.1088/1674-4926/34/10/104002

[18]

Ji Xiaoli, Yang Fuhua, Wang Junxi, Duan Ruifei, Ding Kai, Zeng Yiping, Wang Guohong, Li Jinmin. Luminescence distribution and hole transport in asymmetric InGaN multiple-quantum well light-emitting diodes. J. Semicond., 2010, 31(9): 094009. doi: 10.1088/1674-4926/31/9/094009

[19]

Zhu Hua, Li Cuiyun, Mo Chunlan, Jiang Fengyi, Zhang Meng. TEM Characterization of Defects in GaN/InGaN Multi-Quantum Wells Grown on Silicon by MOCVD. J. Semicond., 2008, 29(3): 539.

[20]

Ding Yan, Guo Weiling, Zhu Yanxu, Liu Jianpeng, Yan Weiwei. Rapid thermal annealing effects on vacuum evaporated ITO for InGaN/GaN blue LEDs. J. Semicond., 2012, 33(6): 066004. doi: 10.1088/1674-4926/33/6/066004

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Tao T, Zhang Z, Liu L, Su H, Xie Z L, Zhang R, Liu B, Xiu X Q, Li Y, Han P, Shi Y, Zheng Y D. Surface morphology and composition studies in InGaN/GaN film grown by MOCVD[J]. J. Semicond., 2011, 32(8): 083002. doi: 10.1088/1674-4926/32/8/083002.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 2394 Times PDF downloads: 3620 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: 06 April 2011 Online: Published: 01 August 2011

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误