J. Semicond. > Volume 36 > Issue 8 > Article Number: 085004

Design of broadband class-F power amplifier for multiband LTE handsets applications

Yaohua Zheng , Guohao Zhang , , Ruiqing Zheng , Sizhen Li , Junming Lin and Sidi Chen

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: A broadband class-F power amplifier for multiband LTE handsets applications is developed across 2.3-2.7 GHz. The power amplifier maintains constant fundamental impedance at the output matching circuit which is operating for broadband. The nearly zero of second harmonic impedance and nearly infinity of third harmonic impedance are found for highly efficient class-F PA. The harmonic control circuits are immersed into the broadband output matching for fundamental frequency. For demonstration, the PA is implemented in InGaP/GaAs HBT process, and tested across the frequency range of 2.3-2.7 GHz using a long-term evolution signal. The presented PA delivers good performance of high efficiency and high linearity, which shows that the broadband class-F PA supports the multiband LTE handsets applications.

Key words: long term evolution (LTE)power amplifierbroadbandmultibandInGaP/GaAs HBT

Abstract: A broadband class-F power amplifier for multiband LTE handsets applications is developed across 2.3-2.7 GHz. The power amplifier maintains constant fundamental impedance at the output matching circuit which is operating for broadband. The nearly zero of second harmonic impedance and nearly infinity of third harmonic impedance are found for highly efficient class-F PA. The harmonic control circuits are immersed into the broadband output matching for fundamental frequency. For demonstration, the PA is implemented in InGaP/GaAs HBT process, and tested across the frequency range of 2.3-2.7 GHz using a long-term evolution signal. The presented PA delivers good performance of high efficiency and high linearity, which shows that the broadband class-F PA supports the multiband LTE handsets applications.

Key words: long term evolution (LTE)power amplifierbroadbandmultibandInGaP/GaAs HBTReferences:

[1]

Bjerk B A. LTE-advanced and the evolution of LTE deployments[J]. IEEE Wireless Commun, 2011, 18(5): 4.

[2]

Cripps S C. RF power amplifier for wireless communications[J]. Artech House Publishers, 2006.

[3]

Cho Y, Kang D, Kim J. A dual power-mode multi-band power amplifier with envelope tracking for handset applications[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2013, 61(4): 1608.

[4]

Chen K, Peroulis D. Design of broadband highly efficient harmonic-tuned power amplifier using in-band continuous class-F-1/F mode transferring[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2012, 60: 4107.

[5]

Kim D, Choi J, Kang D. High efficiency and wideband ET PA with sweet spot tracking[J]. Proc IEEE RFreq Integr Circuits Symp, 2010: 255.

[6]

Dutta G, Basu S. Analysis of the electrical characteristics of GaInP/GaAs HBTs including the recombination effect[J]. Journal of Semiconductors, 2012, 33(5): 054002.

[7]

Kang D, Yu D, Min K. A highly efficient and linear cass-AB/F power amplifier for multimode operation[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2008, 56(1): 77.

[8]

Frederick H. Maximum efficiency and output of class-F power amplifiers[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2001, 49(6): 1162.

[9]

Wu Tuo, Chen Hongyi, Qian Dahong. Theoretical analysis and an improvement method of bias effect on the linearity of RF linear power amplifiers[J]. Journal of Semiconductors, 2009, 30(5): 055002.

[10]

Zhao Y, Metzger A G, Zampardi P J. Linearity improvement of HBT-based Doherty power amplifiers based on a simple analytical model[J]. , IEEE Trans Microw Theory Tech, 2006, 54(12): 4479.

[11]

Jin S, Kwon M, Moon K. Control of IMD asymmetry of CMOS power amplifiers for broadband operation using wideband signal[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2013, 61(10): 3753.

[12]

Kang D, Kim D, Cho Y. Design of bandwidth enhanced Doherty power amplifiers for handset applications[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2011, 59(12): 3474.

[13]

Hassan M, Larson L E, Leung V W. A wideband CMOS/GaAs HBT envelope tracking power amplifier for 4G LTE mobile terminal applications[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2012, 60(5): 1321.

[1]

Bjerk B A. LTE-advanced and the evolution of LTE deployments[J]. IEEE Wireless Commun, 2011, 18(5): 4.

[2]

Cripps S C. RF power amplifier for wireless communications[J]. Artech House Publishers, 2006.

[3]

Cho Y, Kang D, Kim J. A dual power-mode multi-band power amplifier with envelope tracking for handset applications[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2013, 61(4): 1608.

[4]

Chen K, Peroulis D. Design of broadband highly efficient harmonic-tuned power amplifier using in-band continuous class-F-1/F mode transferring[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2012, 60: 4107.

[5]

Kim D, Choi J, Kang D. High efficiency and wideband ET PA with sweet spot tracking[J]. Proc IEEE RFreq Integr Circuits Symp, 2010: 255.

[6]

Dutta G, Basu S. Analysis of the electrical characteristics of GaInP/GaAs HBTs including the recombination effect[J]. Journal of Semiconductors, 2012, 33(5): 054002.

[7]

Kang D, Yu D, Min K. A highly efficient and linear cass-AB/F power amplifier for multimode operation[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2008, 56(1): 77.

[8]

Frederick H. Maximum efficiency and output of class-F power amplifiers[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2001, 49(6): 1162.

[9]

Wu Tuo, Chen Hongyi, Qian Dahong. Theoretical analysis and an improvement method of bias effect on the linearity of RF linear power amplifiers[J]. Journal of Semiconductors, 2009, 30(5): 055002.

[10]

Zhao Y, Metzger A G, Zampardi P J. Linearity improvement of HBT-based Doherty power amplifiers based on a simple analytical model[J]. , IEEE Trans Microw Theory Tech, 2006, 54(12): 4479.

[11]

Jin S, Kwon M, Moon K. Control of IMD asymmetry of CMOS power amplifiers for broadband operation using wideband signal[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2013, 61(10): 3753.

[12]

Kang D, Kim D, Cho Y. Design of bandwidth enhanced Doherty power amplifiers for handset applications[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2011, 59(12): 3474.

[13]

Hassan M, Larson L E, Leung V W. A wideband CMOS/GaAs HBT envelope tracking power amplifier for 4G LTE mobile terminal applications[J]. IEEE Trans Microw Theory Tech, 2012, 60(5): 1321.

[1]

Junming Lin, Guohao Zhang, Yaohua Zheng, Sizhen Li, Zhihao Zhang, Sidi Chen. Design of broadband class-F power amplifier with high-order harmonic suppression for S-band application. J. Semicond., 2015, 36(12): 125002. doi: 10.1088/1674-4926/36/12/125002

[2]

Bi Xiaojun, Zhang Haiying, Chen Liqiang, Huang Qinghua. A Monolithic InGaP/GaAs HBT PA for TD-SCDMA Handset Application. J. Semicond., 2008, 29(10): 1868.

[3]

Chen Yanhu, Shen Huajun, Wang Xiantai, Chen Gaopeng, Liu Xinyu, Yuan Dongfeng, Wang Zuqiang. An InGaP/GaAs HBT MIC Power Amplifier with Power Combining at the X-Band. J. Semicond., 2008, 29(11): 2098.

[4]

Jincan Zhang, Yuming Zhang, Hongliang Lü, Yimen Zhang, Min Liu, Yinghui Zhong, Zheng Shi. A broadband regenerative frequency divider in InGaP/GaAs HBT technology. J. Semicond., 2014, 35(7): 075004. doi: 10.1088/1674-4926/35/7/075004

[5]

Huang Qinghua, Hao Mingli, Wang Yuchen, Zhang Zongnan, Liu Xunchun. A UHF Balanced Broadband 20W Power Amplifier. J. Semicond., 2008, 29(2): 361.

[6]

Jie Jin, Jia Shi, Baoli Ai, Xuguang Zhang. A highly linear power amplifier for WLAN. J. Semicond., 2016, 37(2): 025006. doi: 10.1088/1674-4926/37/2/025006

[7]

Jie Cui, Lei Chen, Chunlei Kang, Jia Shi, Xuguang Zhang, Baoli Ai, Yi Liu. A high-linearity InGaP/GaAs HBT power amplifier for IEEE 802.11a/n. J. Semicond., 2013, 34(6): 065001. doi: 10.1088/1674-4926/34/6/065001

[8]

Jincan Zhang, Yuming Zhang, Hongliang Lü, Yimen Zhang, Bo Liu, Leiming Zhang, Fei Xiang. A Ku-band wide-tuning-range high-output-power VCO in InGaP/GaAs HBT technology. J. Semicond., 2015, 36(6): 065010. doi: 10.1088/1674-4926/36/6/065010

[9]

Zhiqun Cheng, Ming Zhang, Jiangzhou Li, Guohua Liu. A broadband high-efficiency Doherty power amplifier using symmetrical devices. J. Semicond., 2018, 39(4): 045004. doi: 10.1088/1674-4926/39/4/045004

[10]

Ding Ying, Wang Wei, Kan Qiang, Wang Baojun, Zhou Fan. A Broadband Long-Wavelength Superluminescent Diode Based on Graded Composition Bulk InGaAs. J. Semicond., 2005, 26(12): 2309.

[11]

Li Chengzhan, Chen Zhijian, Huang Jiwei, Wang Yongping, Ma Chuanhui, Yang Hanbing, Liao Yinghao, Zhou Yong, Liu Bin. An on-chip temperature compensation circuit for an InGaP/GaAs HBT RF power amplifier. J. Semicond., 2011, 32(3): 035009. doi: 10.1088/1674-4926/32/3/035009

[12]

Zhu Min, Yin Junjian, Zhang Haiying. A Monolithic InGaP/GaAs HBT Power Amplifier Design with Improved Gain Flatness. J. Semicond., 2008, 29(8): 1441.

[13]

Zhang Shujing, Yang Ruixia, Zhang Yuqing, Gao Xuebang, Yang Kewu. Broadband MMIC Power Amplifier for C-X-Ku-Band Applications. J. Semicond., 2007, 28(6): 829.

[14]

Wang Lifa, Yang Ruixia, Wu Jingfeng, Li Yanlei. An 8-18 GHz broadband high power amplifier. J. Semicond., 2011, 32(11): 115006. doi: 10.1088/1674-4926/32/11/115006

[15]

Yifeng Chen, Jinhai Quan, Yungang Liu, Liulin Hu. A 6-18 GHz broadband power amplifier MMIC with excellent efficiency. J. Semicond., 2014, 35(1): 015007. doi: 10.1088/1674-4926/35/1/015007

[16]

Qin Ge, Wei Liu, Bo Xu, Feng Qian, Changfei Yao. A 77-100 GHz power amplifier using 0.1-μm GaAs PHEMT technology. J. Semicond., 2017, 38(3): 035001. doi: 10.1088/1674-4926/38/3/035001

[17]

Peng Yanjun, Song Jiayou, Wang Zhigong, Tsang K F. A 2.4-GHz SiGe HBT power amplifier with bias current controlling circuit. J. Semicond., 2009, 30(5): 055008. doi: 10.1088/1674-4926/30/5/055008

[18]

Gu Jianzhong, Zhang Jian, Yu Xiaojing, Qian Rong, Li Lingyun, Sun Xiaowei. 32GHz MMIC Power Amplifier Using 0.25μm GaAs PHEMT. J. Semicond., 2006, 27(12): 2160.

[19]

Chen Liqiang, Zhang Jian, Li Zhiqiang, Chen Pufeng, Zhang Haiying. A Monolithic InGaP/GaAs HBT VCO for 5GHz Wireless Applications. J. Semicond., 2007, 28(6): 823.

[20]

Jiang Peichen, Guan Rui, Wang Wufeng, Chen Dongpo, Zhou Jianjun. A high linearity downconverter for SAW-less LTE receivers. J. Semicond., 2012, 33(10): 105002. doi: 10.1088/1674-4926/33/10/105002

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Y H Zheng, G H Zhang, R Q Zheng, S Z Li, J M Lin, S D Chen. Design of broadband class-F power amplifier for multiband LTE handsets applications[J]. J. Semicond., 2015, 36(8): 085004. doi: 10.1088/1674-4926/36/8/085004.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 1369 Times PDF downloads: 13 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 13 January 2015 Manuscript revised: Online: Published: 01 August 2015

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误