J. Semicond. > Volume 30 > Issue 3 > Article Number: 033001

Optical and electrical properties of N-doped ZnO and fabrication of thin-film transistors

Zhu Xiaming , Wu Huizhen , Wang Shuangjiang , Zhang Yingying , Cai Chunfeng , Si Jianxiao , Yuan Zijian , Du Xiaoyang and Dong Shurong

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: Using NH3 as nitrogen source gas, N-doped ZnO (ZnO:N) thin films in c-axis orientation were deposited on glass substrates by radio frequency magnetron sputtering at room temperature. The ZnO:N thin films display significant increase of resistivity and decrease of photoluminescence intensity. As-grown ZnO:N material was used as active channel layer and Si3N4 was used as gate insulator to fabricate thin-film transistor. The fabricated devices on glasses demonstrate typical field effect transistor characteristics.

Key words: ZnO N-doping resistivity photoluminescence thin film transistors

[1]

Zhao Bo, Li Qingshan, Zhang Ning, Chen Da, Zheng Xuegang. Optical and Electrical Properties of ZnO/PS Heterostructure. J. Semicond., 2006, 27(7): 1217.

[2]

Zhang Linli, Guo Changxin, Chen Jiangang, Hu Juntao. Solution Growth of Morphology Controllable ZnO One-Dimensional Nanorods and Microrods. J. Semicond., 2005, 26(11): 2127.

[3]

Su Hongbo, Dai Jiangnan, Pu Yong, Wang Li, Li Fan, Fang Wenqing, Jiang Fengyi. Effect of Growth Temperature on Properties of ZnO Thin Films. J. Semicond., 2006, 27(7): 1221.

[4]

Zheng Yongping, Chen Zhigao, Lu Yu, Wu Qingyun, Weng Zhenzhen, Huang Zhigao. Influence of Be-Doping on Electronic Structure and Optical Properties of ZnO. J. Semicond., 2008, 29(12): 2316.

[5]

Zhong Sheng, Xu Xiaoqiu, Sun Lijie, Lin Bixia, Fu Zhuxi. Influence of the Annealing Temperature on the Structural and Optical Properties of N-Doped ZnO Films. J. Semicond., 2008, 29(7): 1330.

[6]

Cao Qiang, Liu Guolei, Deng Jiangxia, Xing Pengfei, Tian Yufeng, Chen Yanxue, Yan Shishen, Mei Liangmo. Single Crystalline Co-Doped ZnO Thin Films by Molecular Beam Epitaxy and Room Temperature Ferromagnetism. J. Semicond., 2007, 28(S1): 282.

[7]

Fang Cebao, Wang Xiaoliang, Liu Chao, Hu Guoxin, Wang Junxi, Li Jianping, Wang Cuimei, Li Chengji, Zeng Yiping, Li Jinmin. High Resistivity GaN Film Grown by MOCVD. J. Semicond., 2005, 26(S1): 91.

[8]

Huang Kai, Lü Jianguo, Zhang Li, Tang Zhen, Yu Jiangying, Li Ping, Liu Feng. Effect of magnesium doping on the light-induced hydrophilicity of ZnO thin films. J. Semicond., 2012, 33(5): 053003. doi: 10.1088/1674-4926/33/5/053003

[9]

Lang Jihui, Yang Jinghai, Li Changsheng, Han Qiang, Yang Lili, Wang Dandan, Gao Ming, Liu Xiaoyan. Photoluminescence Properties of ZnO Nanorods Prepared Under Low Temperature. J. Semicond., 2008, 29(11): 2260.

[10]

Liang Zhijun, Wang Zhibin, Wang Li, Zhao Fuli, Yang Shenghong, He Zhenhui, Chen Dihu. Tight Binding of Photoluminescence in the SiC/nc-Si Multi-Layer Film. J. Semicond., 2006, 27(S1): 72.

[11]

S.M. Salaken, E. Farzana, J. Podder. Effect of Fe-doping on the structural and optical properties of ZnO thin films prepared by spray pyrolysis. J. Semicond., 2013, 34(7): 073003. doi: 10.1088/1674-4926/34/7/073003

[12]

Fuxue Wang, Xiaolong Cai, Dawei Yan, Zhaomin Zhu, Xiaofeng Gu. Luminescence properties of tetrapod ZnO nanostructures. J. Semicond., 2014, 35(6): 063004. doi: 10.1088/1674-4926/35/6/063004

[13]

Fuxue Wang, Xiaolong Cai, Dawei Yan, Zhaomin Zhu, Shaoqing Xiao, Xiaofeng Gu. Synthesis and luminescence characteristics of ZnO nanotubes. J. Semicond., 2014, 35(9): 093004. doi: 10.1088/1674-4926/35/9/093004

[14]

Yao Zhu, A. Apostoluk, Shibin Liu, S. Daniele, B. Masenelli. ZnO nanoparticles as a luminescent down-shifting layer for photosensitive devices. J. Semicond., 2013, 34(5): 053005. doi: 10.1088/1674-4926/34/5/053005

[15]

Said Benramache, Okba Belahssen, Hachemi Ben Temam. Effect of band gap energy on the electrical conductivity in doped ZnO thin film. J. Semicond., 2014, 35(7): 073001. doi: 10.1088/1674-4926/35/7/073001

[16]

Wan Qixin, Xiong Zhihua, Rao Jianping, Dai Jiangnan, Le Shuping, Wang Guping, Jiang Fengyi. First-Principles Calculation of ZnO Doped with Ag. J. Semicond., 2007, 28(5): 696.

[17]

Zhang Rui, Zhang Fan, Zhao Youwen, Dong Zhiyuan, Yang Jun. Characterization of Phosphorus Diffused ZnO Bulk Single Crystals. J. Semicond., 2008, 29(9): 1674.

[18]

Liu Tingliang, He Xulin, Zhang Jingquan, Feng Lianghuan, Wu Lili, Li Wei, Zeng Guanggen, Li Bing. Effect of ZnO films on CdTe solar cells. J. Semicond., 2012, 33(9): 093003. doi: 10.1088/1674-4926/33/9/093003

[19]

Chang Peng, Liu Su, Chen Rongbo, Tang Ying, Han Genliang. Low Temperature Synthesis and Optical Properties of ZnO Nanowires. J. Semicond., 2007, 28(10): 1503.

[20]

Chang Yongqin, Yu Dapeng, Long Yi. Fabrication and Magnetic Property of Mn Doped ZnO Nanowires. J. Semicond., 2007, 28(S1): 296.

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Zhu X M, Wu H Z, Wang S J, Zhang Y Y, Cai C F, Si J X, Yuan Z J, Du X Y, Dong S R. Optical and electrical properties of N-doped ZnO and fabrication of thin-film transistors[J]. J. Semicond., 2009, 30(3): 033001. doi: 10.1088/1674-4926/30/3/033001.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 2883 Times PDF downloads: 2364 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: 29 September 2008 Online: Published: 01 March 2009

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误