J. Semicond. > Volume 31 > Issue 3 > Article Number: 033002

White light photoluminescence from ZnS films on porous Si substrates

Wang Caifeng , Li Qingshan , Hu Bo and Li Weibing

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: ZnS films were deposited on porous Si (PS) substrates using a pulsed laser deposition (PLD) technique. White light emission is observed in photoluminescence (PL) spectra, and the white light is the combination of blue and green emission from ZnS and red emission from PS. The white PL spectra are broad, intense in a visible band ranging from 450 to 700 nm. The effects of the excitation wavelength, growth temperature of ZnS films, PS porosity and annealing temperature on the PL spectra of ZnS/PS were also investigated.

Key words: white light emission photoluminescence ZnS films porous Si

[1]

Liang Zhijun, Wang Zhibin, Wang Li, Zhao Fuli, Yang Shenghong, He Zhenhui, Chen Dihu. Tight Binding of Photoluminescence in the SiC/nc-Si Multi-Layer Film. J. Semicond., 2006, 27(S1): 72.

[2]

Zhao Bo, Li Qingshan, Zhang Ning, Chen Da, Zheng Xuegang. Optical and Electrical Properties of ZnO/PS Heterostructure. J. Semicond., 2006, 27(7): 1217.

[3]

Lang Jihui, Yang Jinghai, Li Changsheng, Han Qiang, Yang Lili, Wang Dandan, Gao Ming, Liu Xiaoyan. Photoluminescence Properties of ZnO Nanorods Prepared Under Low Temperature. J. Semicond., 2008, 29(11): 2260.

[4]

Guo Hengqun, Lin Shangxin, Wang Qiming. Photoluminescence and Application of Nonlinear Optical Property of nc-Si-SiO2 Films. J. Semicond., 2006, 27(2): 345.

[5]

Jiang Ran, Xie Erqing, Jia Changwen, Lin Hongfeng, Pan Xiaojun, Li Hui. Photoluminescence Characterization of HfON∶Tb Films with Sputtering. J. Semicond., 2006, 27(S1): 169.

[6]

Ma Zhongyuan, Han Peigao, Li Wei, Chen San, Qian Bo, Xu Jun, Xu Ling, Huang Xinfan, Chen Kunji, Feng Duan. Photoluminescence During the Crystallization of a-Si∶H/SiO2 Multilayers. J. Semicond., 2006, 27(S1): 76.

[7]

Chen San, Qian Bo, Chen Kunji, Cen Zhanhong, Liu Yansong, Han Peigao, Ma Zhongyuan, Xu Jun, Li Wei, Huang Xinfan. Photoluminescence of nc-Si/SiN Superlattices Embeddedin Optical Microcavities. J. Semicond., 2006, 27(S1): 25.

[8]

Xia Yan, Wang Junzhuan, Shi Zhuoqiong, Shi Yi, Pu Lin, Zhang Rong, Zheng Youdou, Tao Zhensheng, Lu Fang. Photoluminescence Properties of Er-Doped HfO2 Films. J. Semicond., 2007, 28(9): 1388.

[9]

Ding Wuchang, Zuo Yuhua, Zhang Yun, Guo Jianchuan, Cheng Buwen, Yu Jinzhong, Wang Qiming, Guo Hengqun, Lü Peng, Shen Jiwei. Photoluminescence spectroscopy of sputtering Er-doped silicon-rich silicon nitride films. J. Semicond., 2009, 30(10): 102001. doi: 10.1088/1674-4926/30/10/102001

[10]

Yao Guangrui, Fan Guanghan, Li Shuti, Zhang Yong, Zhou Tianmin. Improved optical performance of GaN grown on pattered sapphire substrate. J. Semicond., 2009, 30(1): 013001. doi: 10.1088/1674-4926/30/1/013001

[11]

Zhu Xiaming, Wu Huizhen, Wang Shuangjiang, Zhang Yingying, Cai Chunfeng, Si Jianxiao, Yuan Zijian, Du Xiaoyang, Dong Shurong. Optical and electrical properties of N-doped ZnO and fabrication of thin-film transistors. J. Semicond., 2009, 30(3): 033001. doi: 10.1088/1674-4926/30/3/033001

[12]

Zeng Yuxin, Liu Wei, Yang Fuhua, Xu Ping, Zhang Hao, Bian Lifeng, Tan Pingheng, Zheng Houzhi, Zeng Yiping. Optical and Electrical Investigation of Embedded Self-Assembled InAs Quantum Dot Modulation Doped Field-Effect-Transistors. J. Semicond., 2005, 26(S1): 238.

[13]

Wang Caifeng, Li Qingshan, Qi Hongxia, Zhao Bo, Lü Lei, Zhang Lichun. White Light Emission from the Composite System of ZnS/PS. J. Semicond., 2007, 28(S1): 119.

[14]

M. Mehrabian, Z. Esteki, H. Shokrvash, G. Kavei. Optical and electrical properties of copper-incorporated ZnS films applicable as solar cell absorbers. J. Semicond., 2016, 37(10): 103002. doi: 10.1088/1674-4926/37/10/103002

[15]

Zheng Weimin, Li Sumei, Lü Yingbo, Wang Aifang, Wu Ailing. Photoluminescence of the Beryllium Acceptor at the Centre of Quantum Wells. J. Semicond., 2008, 29(11): 2115.

[16]

Yu Tongjun, Kang Xiangning, Qin Zhixin, Chen Zhizhong, Yang Zhijian, Hu Xiaodong, Zhang Guoyi. Strain Effect on Photoluminescence from InGaN/GaN and InGaN/AlGaN MQWs. J. Semicond., 2006, 27(S1): 20.

[17]

Wang Bing, Xu Ping, Yang Guowei. Low-Temperature Growth and Photoluminescence of SnO2 Nanowires. J. Semicond., 2008, 29(8): 1469.

[18]

Z. Mouffak, A. Bensaoula, L. Trombetta. A photoluminescence study of plasma reactive ion etching-induced damage in GaN. J. Semicond., 2014, 35(11): 113003. doi: 10.1088/1674-4926/35/11/113003

[19]

Wei Li, Peng Jin, Weiying Wang, Defeng Mao, Guipeng Liu, Zhanguo Wang, Jiaming Wang, Fujun Xu, Bo Shen. Anomalous temperature-dependent photoluminescence peak energy in InAlN alloys. J. Semicond., 2014, 35(9): 093001. doi: 10.1088/1674-4926/35/9/093001

[20]

Du Yuanyuan, Jie Wanqi, Li Huanyong. Synthesis of ZnS whiskers and their photoluminescence properties. J. Semicond., 2009, 30(8): 083005. doi: 10.1088/1674-4926/30/8/083005

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Wang C F, Li Q S, Hu B, Li W B. White light photoluminescence from ZnS films on porous Si substrates[J]. J. Semicond., 2010, 31(3): 033002. doi: 10.1088/1674-4926/31/3/033002.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 2235 Times PDF downloads: 2195 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: 12 October 2009 Online: Published: 01 March 2010

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误