J. Semicond. > Volume 31 > Issue 9 > Article Number: 094008

Fabrication of a 120 nm gate-length lattice-matched InGaAs/InAlAsInP-based HEMT

Huang Jie , Guo Tianyi , Zhang Haiying , Xu Jingbo , Fu Xiaojun , Yang Hao and Niu Jiebin

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: A new PMMA/PMGI/ZEP520/PMGI four-layer resistor electron beam lithography technology is successfully developed and used to fabricate a 120 nm gate-length lattice-matched In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As InP-based HEMT, of which the material structure is successfully designed and optimized by our group. A 980 nm ultra-wide T-gate head, which is nearly as wide as 8 times the gatefoot (120 nm), is successfully obtained, and the excellent T-gate profile greatly reduces the parasitic resistance and capacitance effect and effectively enhances the RF performances. These fabricated devices demonstrate excellent DC and RF performances such as a maximum current gain frequency of 190 GHz and a unilateral power-gain gain frequency of 146 GHz.

Key words: HEMTInPInGaAs/InAlAscutoff frequency

[1]

Liu Liang, Zhang Haiying, Yin Junjian, Li Xiao, Xu Jingbo, Song Yuzhu, Niu Jiebin, Liu Xunchun. Ultrahigh-Speed Lattice-Matched In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48A HEMTs with 218GHz Cutoff Frequency. J. Semicond., 2007, 28(12): 1864.

[2]

Huang Jie, Guo Tianyi, Zhang Haiying, Xu Jingbo, Fu Xiaojun, Yang Hao, Niu Jiebin. 120-nm gate-length In0.7Ga0.3As/In0.52Al0.48As InP-based HEMT. J. Semicond., 2010, 31(7): 074008. doi: 10.1088/1674-4926/31/7/074008

[3]

Zhong Yinghui, Wang Xiantai, Su Yongbo, Cao Yuxiong, Jin Zhi, Zhang Yuming, Liu Xinyu. Impact of the lateral width of the gate recess on the DC and RF characteristics of InAlAs/InGaAs HEMTs. J. Semicond., 2012, 33(5): 054007. doi: 10.1088/1674-4926/33/5/054007

[4]

Liu Liang, Zhang Haiying, Yin Junjian, Li Xiao, Yang Hao, Xu Jingbo, Song Yuzhu, Zhang Jian, Niu Jiebin, Liu Xunchun. In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As HEMTs with fmax of 183GHz. J. Semicond., 2007, 28(12): 1860.

[5]

Zhong Yinghui, Wang Xiantai, Su Yongbo, Cao Yuxiong, Jin Zhi, Zhang Yuming, Liu Xinyu. An 88 nm gate-length In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As InP-based HEMT with fmax of 201 GHz. J. Semicond., 2012, 33(7): 074004. doi: 10.1088/1674-4926/33/7/074004

[6]

Z. Hamaizia, N. Sengouga, M. C. E. Yagoub, M. Missous. S-band low noise amplifier using 1 μm InGaAs/InAlAs/InP pHEMT. J. Semicond., 2012, 33(2): 025001. doi: 10.1088/1674-4926/33/2/025001

[7]

Liu Liang, Zhang Haiying, Yin Junjian, Li Xiao, Xu Jingbo, Song Yuzhu, Liu Xunchun. A New Method for InGaAs/InP Composite ChannelHEMTs Simulation. J. Semicond., 2007, 28(11): 1706.

[8]

Lü Yanqiu, Yue Fangyu, Hong Xuekun, Chen Jiangfeng, Han Bing, Wu Xiaoli, Gong Haimei. Surface Damage and Removal of Ar+ Etched InGaAs,n-InP and p-InP. J. Semicond., 2007, 28(1): 122.

[9]

Jin Zhi, Cheng Wei, Liu Xinyu, Xu Anhuai, Qi Ming. A Submicron InGaAs/InP Heterojunction Bipolar Transistor with ft of 238GHz. J. Semicond., 2008, 29(10): 1898.

[10]

Li Xianjie, Cai Daomin, Zhao Yonglin, Wang Quanshu, Zhou Zhou, Zeng Qingming. Design and Process for Self-Aligned InP/InGaAs SHBT Structure. J. Semicond., 2005, 26(S1): 136.

[11]

Yu Jinyong, Liu Xinyu, Su Shubing, Wang Runmei, Xu Anhuai, Qi Ming. InP/InGaAs Heterojunction Bipolar Transistor with Base μ-Bridge and Emitter Air-Bridge. J. Semicond., 2007, 28(2): 154.

[12]

Cheng Wei, Jin Zhi, Liu Xinyu, Yu Jinyong, Xu Anhuai, Qi Ming. Ultra High-Speed InP/InGaAs SHBTs with ft of 210GHz. J. Semicond., 2008, 29(3): 414.

[13]

Cheng Wei, Zhao Yan, Gao Hanchao, Chen Chen, Yang Naibin. High breakdown voltage InGaAs/InP double heterojunction bipolar transistors with fmax = 256 GHz and BVCEO = 8.3 V. J. Semicond., 2012, 33(1): 014004. doi: 10.1088/1674-4926/33/1/014004

[14]

Zhou Lei, Jin Zhi, Su Yongbo, Wang Xiantai, Chang Hudong, Xu Anhuai, Qi Ming. Ultra high-speed InP/InGaAs SHBTs with ft and fmax of 185 GHz. J. Semicond., 2010, 31(9): 094007. doi: 10.1088/1674-4926/31/9/094007

[15]

Min Liu, Yuming Zhang, Hongliang Lü, Yimen Zhang. Simulated study on the InP/InGaAs DHBT under proton irradiation. J. Semicond., 2016, 37(11): 114005. doi: 10.1088/1674-4926/37/11/114005

[16]

Liu Liang, Yin Junjian, Li Xiao, Zhang Haiying, Li Haiou, He Zhijing, Liu Xunchun. Ohmic Contact for InP-Based HEMTs. J. Semicond., 2006, 27(11): 1970.

[17]

Su Yongbo, Jin Zhi, Cheng Wei, Ge Ji, Wang Xiantai, Chen Gaopeng, Liu Xinyu, Xu Anhuai, Qi Ming. An InGaAs/InP 40 GHz CML static frequency divider. J. Semicond., 2011, 32(3): 035008. doi: 10.1088/1674-4926/32/3/035008

[18]

Xi Wang, Bichan Zhang, Hua Zhao, Yongbo Su, Asif Muhammad, Dong Guo, Zhi Jin. A 75 GHz regenerative dynamic frequency divider with active transformer using InGaAs/InP HBT technology. J. Semicond., 2017, 38(8): 085001. doi: 10.1088/1674-4926/38/8/085001

[19]

Zhiming Wang, Zhuobin Zhao, Zhifu Hu, Hui Huang, Yuxing Cui, Xiguo Sun, Jianghui Mo, Liang Li, Xingchang Fu, Xin Lü. Design and implementation of 83-nm low noise InP-based InAlAs/InGaAs PHEMTs. J. Semicond., 2015, 36(8): 084002. doi: 10.1088/1674-4926/36/8/084002

[20]

Liang Huilai, Guo Weilian, Song Ruiliang, Qi Haitao, Zhang Shilin, Hu Liuchang, Li Jianheng, Mao Luhong, Shang Yuehui, Feng Zhen, Tian Guoping, Li Yali. Design and Fabrication of Resonant Tunneling Transistor with RTD/HEMT in Series Structure. J. Semicond., 2007, 28(10): 1594.

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Huang J, Guo T Y, Zhang H Y, Xu J B, Fu X J, Yang H, Niu J B. Fabrication of a 120 nm gate-length lattice-matched InGaAs/InAlAsInP-based HEMT[J]. J. Semicond., 2010, 31(9): 094008. doi: 10.1088/1674-4926/31/9/094008.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 2476 Times PDF downloads: 1965 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 18 August 2015 Manuscript revised: Online: Published: 01 September 2010

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误