J. Semicond. > Volume 33 > Issue 4 > Article Number: 043001

Structural and optical properties of Zn3N2 films prepared by magnetron sputtering in NH3-Ar mixture gases

Wu Jiangyan , Yan Jinliang , Yue Wei and Li Ting

+ Author Affiliations + Find other works by these authors

PDF

Abstract: Zinc nitride films were prepared by RF magnetron sputtering a metallic zinc target in NH3-Ar mixture gases on glass substrate at room temperature. The effects of NH3 ratio on the structural and optical properties of the films were examined. X-ray diffraction (XRD) analysis indicates that the films are polycrystalline and have a preferred orientation of (321). An indirect optical band gap increased from 2.33 to 2.70 eV when the NH3 ratio varied from 5% to 25%. The photoluminescence (PL) spectrum shows two emission peaks; the peak located at 437 nm is attributed to the incorporation of oxygen, and the other at 459 nm corresponds to the intrinsic emission.

Key words: zinc nitride filmsmagnetron sputteringNH3 ratiosphotoluminescence

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[1]

Guo Hengqun, Lin Shangxin, Wang Qiming. Photoluminescence and Application of Nonlinear Optical Property of nc-Si-SiO2 Films. J. Semicond., 2006, 27(2): 345.

[2]

Jiang Ran, Xie Erqing, Jia Changwen, Lin Hongfeng, Pan Xiaojun, Li Hui. Photoluminescence Characterization of HfON∶Tb Films with Sputtering. J. Semicond., 2006, 27(S1): 169.

[3]

Zhang Huafu, Yang Shugang, Liu Hanfa, Yuan Changkun. Preparation and characterization of transparent conducting ZnO:W films by DC magnetron sputtering. J. Semicond., 2011, 32(4): 043002. doi: 10.1088/1674-4926/32/4/043002

[4]

Ma Quanbao, Zhu Liping, Ye Zhizhen, He Haiping, Wang Jingrui, Hu Shaohua, Zhao Binghui. Influence of Sputtering Pressure on the Properties of ZnO:Ga Films Prepared by DC Reactive Magnetron Sputtering. J. Semicond., 2007, 28(S1): 285.

[5]

Ding Wuchang, Zuo Yuhua, Zhang Yun, Guo Jianchuan, Cheng Buwen, Yu Jinzhong, Wang Qiming, Guo Hengqun, Lü Peng, Shen Jiwei. Photoluminescence spectroscopy of sputtering Er-doped silicon-rich silicon nitride films. J. Semicond., 2009, 30(10): 102001. doi: 10.1088/1674-4926/30/10/102001

[6]

Hong Li, Hongbin Pu, Chunlei Zheng, Zhiming Chen. β-FeSi2 films prepared on 6H-SiC substrates by magnetron sputtering. J. Semicond., 2015, 36(6): 063005. doi: 10.1088/1674-4926/36/6/063005

[7]

Toshihiro Miyata, Kyosuke Watanabe, Hiroki Tokunaga, Tadatsugu Minami. Photovoltaic properties of Cu2O-based heterojunction solar cells using n-type oxide semiconductor nano thin films prepared by low damage magnetron sputtering method. J. Semicond., 2019, 40(3): 032701. doi: 10.1088/1674-4926/40/3/032701

[8]

Zhang Jun, Xie Erqing, Fu Yujun, Li Hui, Shao Lexi. Influence of Substrate Temperature and Nitrogen Gas on Zinc Nitride Thin Films Prepared by RF Reactive Sputtering. J. Semicond., 2007, 28(8): 1173.

[9]

Xia Yan, Wang Junzhuan, Shi Zhuoqiong, Shi Yi, Pu Lin, Zhang Rong, Zheng Youdou, Tao Zhensheng, Lu Fang. Photoluminescence Properties of Er-Doped HfO2 Films. J. Semicond., 2007, 28(9): 1388.

[10]

Yue Wei, Yan Jinliang, Wu Jiangyan, Zhang Liying. Structural and optical properties of Zn-doped β-Ga2O3 films. J. Semicond., 2012, 33(7): 073003. doi: 10.1088/1674-4926/33/7/073003

[11]

Chen Weidong, Feng Lianghuan, Lei Zhi, Zhang Jingquan, Wu Lili, Cai Wei, Cai Yaping, Yao Feifei, Li Wei, Li Bing, Zheng Jiagui. Growth of AlSb Polycrystalline Films by Magnetron Sputtering and Annealing. J. Semicond., 2006, 27(3): 541.

[12]

Xiao Qingquan, Xie Quan, Chen Qian, Zhao Kejie, Yu Zhiqiang, Shen Xiangqian. Annealing effects on the formation of semiconducting Mg2Si film using magnetron sputtering deposition. J. Semicond., 2011, 32(8): 082002. doi: 10.1088/1674-4926/32/8/082002

[13]

Yunhong Hou, Meng Zhang, Guowei Han, Chaowei Si, Yongmei Zhao, Jin Ning. A review:aluminum nitride MEMS contour-mode resonator. J. Semicond., 2016, 37(10): 101001. doi: 10.1088/1674-4926/37/10/101001

[14]

Li Jun, Yan Jinliang, Sun Xueqing, Li Kewei, Yang Chunxiu. Influence of Ag Layer Thickness on the Properties of ZnO/Ag/ZnO Films. J. Semicond., 2007, 28(9): 1402.

[15]

Bing Cheng, Yijun Yin, Jianqiang Han, Jie Zhang. The TCR of Ni24.9Cr72.5Si2.6 thin films deposited by DC and RF magnetronsputtering. J. Semicond., 2017, 38(5): 053005. doi: 10.1088/1674-4926/38/5/053005

[16]

Zhang Huafu, Liu Hanfa, Lei Chengxin, Zhou Aiping, Yuan Changkun. Low-temperature deposition of transparent conducting Mn–W co-doped ZnO thin films. J. Semicond., 2010, 31(8): 083005. doi: 10.1088/1674-4926/31/8/083005

[17]

Junfei Shi, Chengyuan Dong, Wenjun Dai, Jie Wu, Yuting Chen, Runze Zhan. The influence of RF power on the electrical properties of sputtered amorphous In-Ga-Zn-O thin films and devices. J. Semicond., 2013, 34(8): 084003. doi: 10.1088/1674-4926/34/8/084003

[18]

Zhang Huafu, Lei Chengxin, Liu Hanfa, Yuan Changkun. Thickness dependence of the properties of transparent conducting ZnO:Zr films deposited on flexible substrates by RF magnetron sputtering. J. Semicond., 2009, 30(4): 043004. doi: 10.1088/1674-4926/30/4/043004

[19]

Zhifang Lei, Guangyu Chen, Shibin Gu, Lingling Dai, Rong Yang, Yuan Meng, Ted Guo, Liwei Li. Development of aluminum-doped ZnO films for a-Si:H/μc-Si:H solar cell applications. J. Semicond., 2013, 34(6): 063004. doi: 10.1088/1674-4926/34/6/063004

[20]

Zheng Weimin, Li Sumei, Lü Yingbo, Wang Aifang, Wu Ailing. Photoluminescence of the Beryllium Acceptor at the Centre of Quantum Wells. J. Semicond., 2008, 29(11): 2115.

Search

Advanced Search >>

GET CITATION

Wu J Y, Yan J L, Yue W, Li T. Structural and optical properties of Zn3N2 films prepared by magnetron sputtering in NH3-Ar mixture gases[J]. J. Semicond., 2012, 33(4): 043001. doi: 10.1088/1674-4926/33/4/043001.

Export: BibTex EndNote

Article Metrics

Article views: 1898 Times PDF downloads: 2892 Times Cited by: 0 Times

History

Manuscript received: 20 August 2015 Manuscript revised: 03 November 2011 Online: Published: 01 April 2012

Email This Article

User name:
Email:*请输入正确邮箱
Code:*验证码错误