Beyond Moore: Resistive Switching Devices for Emerging Memory and Neuromorphic Computing

Guest Editors:

Yue Hao

Huaqiang Wu

Yuchao Yang

Qi Liu

Xiao Gong

Genquan Han

Ming Li