Ultra-Wide Bandgap Semiconductor Gallium Oxide: from Materials to Devices

Guest Editors:

Xutang Tao

Jiandong Ye

Shibing Long

Zhitai Jia