Reconfigurable Computing for Energy Efficient AI Microchip Technologies

Guest Editors:

Haigang Yang

Yajun Ha

Lingli Wang

Wei Zhang

Yingyan Lin